Vivre !
Vivre ! (2019)
Drame, Romance, Guerre,

Production(s): Shanghai Film Studio , Era International Ltd ,

Date de sortie: 2019-15-12

A travers l'épopée d'une famille ordinaire et de Fugui, le personnage principal, l'histoire de la Chine profonde des années quarante aux années soixante-dix..

cast(s): Ge You , Gong Li , Ben Niu , Jiang Wu , Huang Zong Luo , Guo Tao , Ni Dahong , Liu Tianchi , Zhang Lu , Xiao Cong , Dong Fei , Liu Yanjin , Li Lianyi , Zhang Kang , Zhao Yuxiu , Sophie Su Yan ,